Categorieën

Nieuwsbrief

Herroepingsrecht van 2 jaren volgens de momenteel van kracht zijnde Belgische Wetgeving.

Modelformulier voor herroeping vindt u in de bijlage.

De consument heeft het recht aan Tandy Belgium mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten duidelijk gebruikt zijn of indien de producten niet op een correcte wijze en goed beschermd worden teruggezonden, d.w.z. in hun oorspronkelijke verpakking, in een perfecte staat voor herverkoop (niet beschadigd, niet gehavend of vervuild door de klant) en met alle eventuele accessoires inbegrepen. De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor volgende producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. voor losse kranten en tijdschriften; f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. (2) diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Algemene Voorwaarden Consumenten t 036461045 email tandybelgium@gmail.com• Maantjessteenweg 186,• 2170 Merksem/Antwerpen.  Kosten in geval van herroeping 1. U dient middels een duidelijke verklaring via een e-mail te informeren over uw besluit het contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld herroepingsformulier in bijlage of het formulier dat steeds aanwezig is in uw eigen account in de webshop , dit is echter niet verplicht. 

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht is het voldoende de mededeling over de herroeping van het contract voor afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen te verzenden. 

Gevolgen van herroeping 

Indien u dit contract herroept, dienen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die zijn ontstaan door uw keuze voor een andere verzendwijze dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending via B-post) onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag dat uw mededeling over de herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, te restitueren. Voor de restitutie maken wij gebruik van dezelfde betalingsmethode waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij we met u uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; in geen enkel geval zullen we vanwege deze restitutie kosten in rekening brengen. We kunnen de restitutie weigeren totdat we de producten hebben ontvangen of totdat u ons bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden. 

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag dat u ons over de herroeping van dit contract hebt geïnformeerd te bezorgen aan het leveringsmagazijn van Tandy Belgium BVBA voorzien van het afprintbaar terugzendetiket dat u via mail door Tandy zal worden toegestuurd.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Neem altijd eerst contact met ons op als u iets wilt retourneren liefst via uw persoonlijk account met het voorziene RMA formulier.

mailadres:tandybelgium@gmail.com OF SMS naar 0032 495 30 64 47

Vermeld als afzender duidelijk uw naam en adres en referentie van de bestelling zoals op de bestelbon of factuur.

Bijlage 1 van boek VI Wetboek economisch recht .

 Modelformulier voor herroeping.

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden via mail als u de overeenkomst wilt herroepen en na goedkeuring ontvangt via mail het retourvignet +extra informatie)

 - Aan TANDY Belgium BVBA,  

- MAILADRES:   tandybelgium@gmail.com

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 - Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Referentie bestelling:...                                              - Factuurnummer:...

- Naam/Namen consument(en):...

 - Volledig adres consument(en):...

 ...

- Mailcontact Ik/Wij(*):...

-Telefoon Ik/Wij (*):...

 - Datum en handtekening van consument(en):  ...                     ...

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


 


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Btw 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn incl. Btw

Afrekenen